Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier (VMR) heeft tot doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt, te verzachten. Het is een initiatief van de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord dat verder wordt uitgewerkt als één van de innovatieve projecten binnen het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA).

De VMR is een kunstmatig aangelegde, gecontroleerde en kronkelende getijdenrivier van zo’n 6 kilometer lengte, die er voor zorgt dat een brede groep trekvissen weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Ook biedt het project kansen voor de ontwikkeling van broed-, rust- en foerageergebieden voor diverse vogelsoorten. Naast deze ecologische en natuurdoelstellingen versterkt de VMR de basis voor de beroepsvisserij en geeft het de regio een krachtige, kwalitatieve impuls voor recreatie & toerisme (waaronder sportvisserij).

Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk heeft Triple Bridge gevraagd een advies uit te brengen over welke bestuurlijk-juridische organisatievorm nu en in de toekomst het meest geschikt is om het project vismigratierivier verder voor te bereiden, te realiseren en te beheren. Het gaat dan om vraagstukken rondom projectorganisatie, financiering, juridische procedures, uitvoering, eigendom, beheer en onderhoud.