Projectreferenties

Organisatieadvies De Werkvennootschap

Er zijn grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen, onder andere rond Brussel en in Vlaams Brabant. Mede daarom heeft de Vlaamse regering besloten dat alle grote mobiliteitsprojecten via één organisatie gecoördineerd moeten gaan worden.

Begin 2017 is met dat doel De Werkvennootschap opgericht. Met dit overkoepelend projectleiderschap kunnen infrastructuurwerken sneller worden gerealiseerd.

Mirjam Cauvern adviseert De Werkvennootschap bij het inrichten van de organisatie en ondersteunt bij het opstellen van het organisatieplan, zodat De Werkvennootschap haar taak optimaal kan uitvoeren.

Waarde van ondergronds bouwen

De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaarder Nederland. In druk stedelijk gebied bijvoorbeeld is er bovengronds vaak te weinig ruimte om projecten in te passen. Daar kan ondergronds bouwen uitkomst bieden.

Ondergronds bouwen wordt vaak geassocieerd met hoge kosten, complexiteit en risico’s. Daartegenover staan de vele baten die kunnen worden gerealiseerd, zoals de betere bereikbaarheid, verbetering van de leefomgevingskwaliteit en meer bovengrondse ruimte voor andere projecten. Soms komen achteraf onverwachte baten naar voren, die in de besluitvorming geen rol hebben gespeeld.

Door een analyse uit te voeren  van maatschappelijke kosten en baten van gerealiseerde ondergrondse projecten (ex post) en een analyse van de besluitvorming en argumenten rondom die projecten (ex post) wordt de feitelijke (meer)waarde van ondergronds ruimtegebruik transparant gemaakt. Met dat doel voor ogen is het Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) in samenwerking met Triple Bridge en andere partijen een project gestart waarbinnen 10 tot 15 gerealiseerde ondergrondprojecten worden geëvalueerd.

De resultaten zullen worden vertaald naar een gesprekskader voor bestuurders om de keuze voor een ondergrondse oplossing beter te kunnen afwegen. Daarnaast zijn de resultaten input voor stedenbouwkundigen (batengericht ontwerpen).

Lidwien Besselink is projectleider van dit onderzoek. Meer informatie over het onderzoeksproject is hier te lezen.

Review IC direct

De betrouwbaarheid van de binnenlandse hogesnelheidslijnen tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda met de Intercity direct (IC direct) is onvoldoende én de afgelopen jaren afgenomen.

ProRail en NS hebben verbeterplannen opgesteld met als doel om de punctualiteit te verbeteren en uitval te verminderen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Triple Bridge in samenwerking met Railistics de effectiviteit van deze plannen getoetst.

Daarnaast vergeleek het reviewteam, aangestuurd door Mirjam Cauvern, de prestaties van de IC direct ten opzichte van die van andere vervoerders op vergelijkbare trajecten in het buitenland.

Op basis van de reviewresultaten wil het ministerie ambitieuze, maar tegelijkertijd realistische prestatieafspraken maken met NS en ProRail. Ook bieden de resultaten de basis voor eventuele investeringsbeslissingen.

Afsluitende fase De Centrale As

De Centrale As is een project dat de aanleg van een dubbelbaans autoweg van Dokkum naar Nijega inclusief gebiedsontwikkeling betreft.

Opgave gebiedsontwikkeling

Op 7 oktober is de weg feestelijk in gebruik genomen. De aandacht van de projectorganisatie gaat nu uit naar de gebiedsontwikkeling opgave.

De provincie Fryslân heeft behoefte aan een plan van aanpak om de projectorganisatie van De Centrale As mee te laten ontwikkelen met dit afsluitende project. Mirjam Cauvern en Elizabet de Graaf zullen het plan opstellen.

Gewenste projectorganisatie

In het plan van aanpak komen onder andere de scope van de gebiedsontwikkeling, opbouw van de projectorganisatie, een beschrijving van de overlegstructuur en werkprocessen en een beschrijving van de benodigde capaciteit en de gewenste ambtelijke en bestuurlijke ophanging van het project aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de transitie die nodig is om van de huidige naar de gewenste projectorganisatie te ontwikkelen.

Projectmanagement zonne-installatie

solar installation

Op de daken en het parkeerdek van het voormalig kantoor van het Centraal Bureau voor Statistiek in Heerlen komen zonnepanelen. Rooftop Energy en Walas Projects gaan dit gezamenlijk realiseren. Eind 2016 zullen de zonnepanelen op de daken energie produceren. In de loop van 2017 zal de zonne-installatie boven het parkeerdek gereed zijn.

Het parkeerdek wordt daarnaast uitgerust met een waterbassin waar regenwater in opgevangen en hergebruikt zal worden. Vervanging van de huidige verlichting door LED-lampen en een groene inrichting van de ruimte zorgen voor verdere verduurzaming van het parkeerdek. Tot slot komen er elektrische oplaadpunten voor zowel auto als fiets om duurzame mobiliteit te bevorderen.

Een deel van het kantorencomplex, tegenwoordig Carbon6 geheten, is een rijksmonument.

Elizabet de Graaf verzorgt het projectmanagement voor de voorbereiding van de realisatie van de zonne-installatie en bijbehorende werken.

Kennisinventarisatie waterspecialisten WNZ

water

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS WNZ) kent een zeer divers waternetwerk, waarin waterveiligheid en waterbeheer een prominente rol innemen. Specialistische waterkennis wordt zowel ingezet in acute situaties (als er bijvoorbeeld een besluit genomen moet worden bij (dreigend) hoogwater) als voor het meten van effecten op de lange termijn (bijvoorbeeld voor het bepalen van de gevolgen van lozingen op het ecosysteem van rivieren).

In opdracht van RWS WNZ werkt Triple Bridge aan een inventarisatie van de aanwezige en benodigde specialistische kennis op het gebied van water. Met deze inventarisatie wordt nader invulling gegeven aan de ambities op het gebied van kennismanagement van Rijkswaterstaat,

Voor meer informatie over deze inventarisatie kunt u terecht bij Nicolien Vrisou van Eck of Elizabet de Graaf.

Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Triple Birdge

De ring rond Antwerpen hoort bij de drukste verkeerspunten in België. Hij is gevoelig voor verstoringen, onder meer omdat de ring niet gesloten is. De Antwerpse regio kent twee verbindingen voor het verkeer tussen de linker- en rechteroever van de Schelde: de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel.

Een derde Scheldekruising ten noorden van Antwerpen, de Oosterweelverbinding, zorgt ervoor dat de ring rond Antwerpen compleet wordt en moet de huidige structurele mobiliteitsproblemen in de Antwerpse regio helpen oplossen.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is verantwoordelijk voor dit project.

Vanwege het unieke karakter van het project is een op maat gesneden projectorganisatie nodig. Mirjam Cauvern en Marcel Hertogh ondersteunen BAM bij het vormgeven van de projectorganisatie voor de uitvoeringsfase.

Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Flevolandse Ondergrond 2016-2020 opgeleverd

Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Flevolandse Ondergrond Elizabet de Graaf Triple Bridge

In opdracht van de provincie Flevoland heeft Triple Bridge de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (UP DGO) 2016-2020 begeleid. Dit Uitvoeringsprogramma is op 1 maart jl. door het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgesteld.

Mede naar aanleiding van de resultaten van de in 2015 door Triple Bridge uitgevoerde Tussenevaluatie, het nieuwe Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en het Coalitieakkoord 2015-2019, bestond de wens bij de provincie Flevoland om het UP DGO te actualiseren.

Triple Bridge heeft het actualisatieproces begeleid, onder meer met een goed bezochte bijeenkomst met gebiedspartners, en daarnaast inhoudelijke kennis geleverd op het vlak van duurzaam gebruik van de ondergrond. Vanuit het motto ‘Gericht slim, samen investeren in de Flevolandse bodem en ondergrond’ gaat de provincie Flevoland de komende jaren samen met de gebiedspartners de geformuleerde ambities verder vormgeven.

Resultaten onderzoek brand- en rookmeldingen Schipholspoortunnel

Schipholspoortunnel Brandmelding onderzoek Triple Bridge NS ProRail Veiligheidsregio Kennemerland

De afgelopen jaren heeft ProRail veel maatregelen genomen om het aantal brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel te verminderen. Triple Bridge heeft in opdracht van ProRail, NS en de Veiligheidsregio Kennemerland onderzocht wat de effectiviteit is van deze verbetermaatregelen. Ook heeft Triple Bridge geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het aantal meldingen en de gevolgen daarvan op de dienstregeling, verder te beperken.

Het aantal brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel neemt af sinds 2013. Er zijn veel maatregelen doorgevoerd om meldingen te verminderen en om de gevolgen van meldingen te beperken. Triple Bridge concludeert dat – ondanks de doorgevoerde maatregelen – er altijd brand- en rookmeldingen zullen optreden. De oorzaken van de meldingen zijn divers, waardoor het niet eenvoudig is om het aantal meldingen nog verder terug te dringen.

De veiligheidsprocedure schrijft voor dat bij elke brand- of rookmelding de hele tunnel moet worden afgesloten voor al het treinverkeer: de gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend voor de dienstregeling en dus voor de reizigers. Triple Bridge concludeert dat de procedure onvoldoende ruimte biedt om op een adequate manier om te gaan met brand- en rookmeldingen. Er is winst te behalen bij het sneller opstarten van de dienstregeling na verstoring door een brand- of rookmelding.

Op basis van deze conclusies heeft Triple Bridge een aantal aanbevelingen gedaan. Voor meer informatie, neemt u contact op met Mirjam Cauvern.

Resultaten studie PPS Vlaanderen

In opdracht van het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS) heeft Triple Bridge een studie uitgevoerd naar het infrastructuur-investeringsbeleid in Vlaanderen. Een expertgroep bestaande uit deskundigen fungeerde als sparringpartner voor het onderzoeksteam.

Het team heeft de aanwezige instrumenten in alle processtappen geanalyseerd en daarmee het proces van publieke infrastructuurinvesteringen in Vlaanderen in beeld gebracht. Hierdoor is inzicht ontstaan in de huidige kennis en expertise op het gebied van het realiseren van grote infrastructurele projecten in Vlaanderen. Daarnaast zijn de best practices en knelpunten die specifiek voor Vlaanderen gelden, goed in beeld gekomen.

Geconstateerd is dat er veel instrumenten zijn ontwikkeld om projecten in Vlaanderen tot stand te brengen. Door meer aandacht te schenken aan geleerde lessen en door kennisdeling tussen verschillende sectoren, zou het instrumentarium kunnen worden opgeschaald naar een algemeen geijkte leidraad voor het realiseren van projecten.

Het onderzoeksteam heeft een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van missende kennis, instrumenten en processen. Met internationale voorbeelden van best practices heeft Triple Bridge aangegeven in welke richting de ontwikkeling van instrumenten gezocht kan worden.

Neemt u contact op met Mirjam Cauvern voor meer informatie over dit onderzoek.

Risico review metrobouw Riyad

Risico review metrobouw Riyad

FAST, een internationaal consortium waar onder andere Strukton in deelneemt, realiseert op dit moment drie metrolijnen in de Saoedische hoofdstad Riyad. Risicomanagement speelt een essentiële rol in het succesvol uitvoeren van dit metrobouw project (binnen financiële en planningsvoorwaarden).

Het geeft inzicht in de belangrijkste factoren die het succes van het project bedreigen dan wel bevorderen. Daarnaast zorgt risicomanagement ervoor dat men zich binnen het project bewust is van de risico’s en erover communiceert. Bovendien kunnen er op basis van risicoanalyses meer afgewogen beslissingen worden genomen en verbeteringen gerealiseerd.

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de opzet en toepassing van het risicomanagement hebben Marcel Hertogh en Nicolien Vrisou van Eck een review uitgevoerd bij het consortium in Riyad. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de in- en externe context van het project en verbeterruimte in de projectorganisatie. De review heeft geresulteerd in het benodigde toekomstbeeld voor risicomanagement en aanknopingspunten om dit te bereiken.

Evaluatie programma duurzame ondergrond Flevoland

soil

Op 5 juni 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland de Nota Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017 vastgesteld. Doelstelling van de provincie Flevoland is dat in 2025 inwoners, bedrijven en overheden de ondergrond op een bewuste en duurzame manier gebruiken. Voor het stimuleren van het duurzaam gebruik van de ondergrond in Flevoland is een Uitvoeringsprogramma opgesteld.

De provincie Flevoland heeft Triple Bridge verzocht om tussentijds in beeld te brengen welke resultaten sinds 2013 zijn bereikt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de voortgang op inhoudelijk, procesmatig en financieel vlak. Het tussenevaluatierapport leverde input voor het nader vormgeven van het vervolgtraject.

Staatssteuntoets voor Energiefonds Utrecht

Voor het Energiefonds Utrecht heeft Triple Bridge beoordeeld of er bij een financieringsaanvraag van een duurzaam energiebedrijf sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Voor deze opdracht stelde Ingrid Dolmans-Budé eerst het juridisch kader vast en vervolgens werd door Julia Padberg een financieel model opgezet om te berekenen of het beoogde steunbedrag binnen de de-minimisgrens viel. Er werden twee scenario’s doorgerekend; een waarin van de kredietfaciliteit niet het volledige bedrag werd opgenomen door de jaren heen en een waarin het volledige gecommitteerde bedrag voor de gehele looptijd werd benut door de onderneming.

In beide gevallen bleek dat het de-minimisplafond niet zou worden overschreden en er dus geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Inmiddels heeft het energiefonds de financiering verstrekt.

Life Cycle Costing in HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hanteert de methodiek van Life Cycle Costing (LCC) om te komen tot oplossingen met de laagste totale kosten voor de primaire waterkering, gerekend over de gehele (geplande) levensduur.

Om de afweging tussen alternatieven te faciliteren, wil de programmadirectie Hoogwaterbescherming de doelmatigheid en financierbaarheid van maatregelen op transparante wijze kunnen beoordelen.

Daarom heeft Triple Bridge opdracht gekregen om de huidige kosten voor het beheer en onderhoud aan waterkeringen en natte kunstwerken te inventariseren en advies uit te brengen over de toepassing van LCC binnen het HWBP.

Klik hier voor een link naar het eindrapport (d.d. 31 december 2014).

Risico- en gevoeligheidsanalyse Brouwersdam

Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren wil men een doorlaat maken in de Brouwersdam. Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland verkennen hierbij de mogelijkheid voor het opwekken van getijdenergie. Hiertoe is door het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam een Joint Fact Finding proces met verschillende marktpartijen doorlopen. Zij hebben verschillende varianten aangedragen voor de getijdencentrale.

Nicolien Vrisou van Eck heeft in samenwerking met Horvat & Partners de risico’s van de verschillende varianten in beeld gebracht. Vervolgens heeft ze die risico’s vertaald in een bandbreedte rondom de resultaten van de bijbehorende business cases. Met het hiermee verkregen inzicht zijn de te maken afwegingen vereenvoudigd en inzichtelijk gemaakt.

Financierbaarheid ondergrondprojecten

Steeds meer provincies en gemeenten formuleren beleid voor de ondergrond, ook het Rijk is bezig met het opstellen van een Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG). De komende convenantperiode is het de uitdaging om van beleidsplannen naar concrete uitvoeringsprojecten te komen. Want de ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom ruimte, water en energie.

Echter, het rondkrijgen van de business case inclusief de financiering blijkt voor ondergrondprojecten vaak lastig realiseerbaar in de praktijk. In opdracht van het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant hebben Lidwien Besselink en Lex Roukens daarom een onderzoek uitgevoerd naar de financierbaarheid van ondergrondprojecten.

Lees hier het artikel “Onder welke condities wilt u investeren in ondergrondprojecten?”

A2 Maastricht

De A2 bij Maastricht wordt aangepakt. De snelweg gaat bij Maastricht onder de grond wat de doorstroming van het verkeer én de leefkwaliteit in de stad bevordert.

Het plan van aanpak heet “De Groene Loper”. Ruggengraat van het plan is een gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat. Daar komt een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert. De groene loper krijgt aan beide zijden een markante en herkenbare stadsentree.

Pierre Bermejo van Triple Bridge is betrokken als procesmanager bij een van de grootste projecten van dit moment in Nederland (ca. € 1 miljard). De rol van Triple Bridge is met name gericht op het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, waaronder Projectbureau A2 Maastricht (de opdrachtgever), Avenue2 (de opdrachtnemer),  de Gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat (de tunnelbeheerder).

Duurzaamheidscriteria tunnels

De gemeente Den Haag wil dat de Rotterdamsebaan, een tunnel in wording die de rijkswegen A4 en A13 en de Centrumring van Den Haag met elkaar verbindt, hét voorbeeld wordt voor duurzame infrastructuur in Nederland.

Een team van experts boog zich daarom over de vraag wat er nodig is om een duurzame tunnel te bereiken. Voorzitter Prof. Marcel Hertogh overhandigde donderdag 19 juni een visie met 9 duurzaamheidscriteria aan de gemeente Den Haag.

Lees hier verder. Read more here.

Centrale As Friesland

De provincie Friesland werkt aan een nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega: de Centrale As. Dit grootste wegenproject van Friesland ooit is in 17 deelcontracten geknipt. Henk Blok, partner van Triple Bridge, is realisatiemanager van het project namens de provincie. In een interview met Cobouw licht hij het project toe.

Lees hier het artikel “Centrale As spiegelproject van Westfrisiaweg maar anders”.

Reststoomnetwerk

Op een industrie- en haventerrein in Nederland bevinden zich meerdere bedrijven die behoefte hebben aan stoom. Er zijn daarnaast bedrijven die reststoom vanuit hun bedrijfsproces kunnen leveren. Door deze bedrijven aan elkaar te koppelen kan de reststoom nuttig worden ingezet waardoor de energiesituatie wordt verduurzaamd en geoptimaliseerd.

Triple Bridge heeft opdracht gekregen een Energy Services Company (ESCo) op te zetten, die de inkoop en doorgave van de reststoom ter hand gaat nemen en daarmee een blauwdruk te leveren voor soortgelijke projecten in de toekomst.

Vismigratierivier

Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk heeft Triple Bridge gevraagd een advies uit te brengen over de bestuurlijk-juridische organisatievorm die nu en in de toekomst het meest geschikt is om het project Vismigratierivier voor te bereiden, te realiseren en te beheren.

De vismigratierivier is een kunstmatig aangelegde, gecontroleerde en kronkelende getijdenrivier van zo’n 6 kilometer lengte. De rivier heeft tot doel om de ecologische barrière te verzachten, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt.

Het project VMR is één van de innovatieve projecten binnen het programma De Nieuwe Afsluitdijk.

Onderzoek gebiedsgerichte aanpak Friesland

Friesland pakt complexe infrastructurele projecten gebiedsgericht aan. Triple Bridge heeft een intervisie uitgevoerd op deze werkwijze. De resultaten van het onderzoek zijn als basis gebruikt voor een film over de gebiedsgerichte aanpak.

Bekijk de film.

Strukton Metro Project

Begin 2012 schreef de gemeente Riyad, hoofdstad van Saoedi Arabië, een aanbesteding uit voor de bouw van een metronetwerk. Een consortium van bedrijven waaronder de Nederlandse aannemer Strukton, schreef zich hierop in. De start van de constructiewerkzaamheden begonnen in het derde kwartaal van 2013. Eind 2013 waren er circa 25 Nederlandse expats van Strukton gestationeerd. De verwachting is dat er in 2014 ongeveer veertig expats van Strukton werkzaam zullen zijn. Het project loopt tot 2018.

Strukton heeft de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en de verdienmethodiek van Nederlandse expats uitbesteed aan Triple Bridge. De arbeidsvoorden en verdienmethodiek houden rekening met woon- en werkomstandigheden in Saoedi Arabië. Daarnaast heeft Triple Bridge een aantal specialisten uit de arbeidsmarkt geworven welke voor Strukton in Saoedi Arabië werkzaam zijn. Bovendien heeft Triple Bridge geadviseerd over HR-werkprocessen waarmee een internationale HR-organisatie is opgericht.

Strukton logo

Amsterdams Klimaat & Energiefonds

AKEF logo

Amsterdam gaat € 45 miljoen investeren in financieel en duurzaam rendabele energieprojecten. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor het Amsterdams Klimaat & Energiefonds opgericht. Donderdag 4 juli 2013 ondertekenden de gemeente Amsterdam en e3 de overeenkomst waarmee het fonds van start is gegaan.

Raymond Steenvoorden, managing partner van Triple Bridge en eigenaar van Libertus Energy Finance, zal samen met Michel Hendriks en Jeroen Meinders het fonds namens e3 managen. De investeringen gebeuren onder marktconforme voorwaarden. Dat betekent concreet dat investeringen een minimale rendementsdoelstelling van 7,5% moeten hebben. Raymond Steenvoorden: “Het fonds zal overwegend investeren in projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwekking en energie-efficiëntie. Een klein deel van de investeringen gaat naar innovatieve bedrijven.”

Biovergistingsinstallaties

Een aantal biovergisters in Nederland kampen met het probleem van een (kosten)stabiele aanvoer van de feedstock. Hierdoor ontstaan in een aantal gevallen problemen met de financiering. Ten behoeve van diverse projecten zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheden de processen te stabiliseren en de belangrijkste operationele risico’s te herbeleggen zodat de financiering kan worden zekergesteld.

Financieringsplatform voor PV projecten

Ten behoeve van Triodos Bank en Libertus Energy Finance is een platform gecreëerd waarmee duurzame energieprojecten kunnen worden gefinancierd. Door een combinatie van fiscale en financiële structurering is een financieringsmodel ontwikkeld ten behoeve van duurzame energieprojecten. Triodos Bank verstrekt langlopende leningen ten behoeve van deze projecten via haar Triodos Groenfonds terwijl aan particuliere investeerders de gelegenheid wordt geboden een aantrekkelijk rendement op hun investering te maken.

www.libertus.nl

Zonne-energie

Met Rooftop Energy en RCA Solar Power is exclusief een ESCO concept ontwikkeld. Rooftop Energy als leverancier van duurzaam opgewekte zonnestroom verzorgt daarbij het ontwerp en installatie van de zonnestroom centrale, financiering, onderhoud en inspectie, verzekeringen en administratief beheer.

Rooftop Energy levert de energie aan de klant op basis van de door de zonnecentrale geproduceerde stroom. De klant is alleen een (marktconforme) vergoeding verschuldigd voor de opgewekte stroom. Eventuele reststroom wordt geleverd via het vast net waardoor leveringszekerheid kan worden geboden.

www.rooftopenergy.nl

Financiering/funding ten behoeve van herstructurering en groei

Voor een aantal bedrijven in de telecommunicatie sector en service industrie is eigen vermogen opgehaald variërend van 500.000 euro tot 2.500.000 euro ter ondersteuning van onder andere groeistrategiën en bekostiging van reorganisaties.

Interim CFO rol bij een beursgenoteerde organisatie

Op tijdelijke basis is invulling gegeven aan de CFO rol bij een beursgenoteerd detacheringsbedrijf, dat na een “reverse” take-over, herstructurering en strategische heroriëntatie de weg naar winstgevende groei heft hervonden.

Advisering van een bedrijf in de zorgsector

Namens een internationale bank toezicht houden en adviseren bij de implementatie van een herstructurering en financieel en operationeel verbeterplan ten behoeve van een middelgrote speler in de zorgsector.

Het aantrekken van financiering ten behoeve van duurzame energie-projecten

Voor de tweede ronde aan projecten voor Rooftop Energy bestond er een behoefte aan projectfinanciering. Na een marktverkenning en intensieve onderhandelingsronde is op 30 augustus 2012 een financieringsovereenkomst met Triodos getekend. Met deze faciliteit wordt het Rooftop Energy mogelijk gemaakt om voor 3,5 megawatt aan nieuwe projecten te realiseren.

Structureren van PPS-projecten

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. In organisatieverband is een professioneel team samengesteld bestaande uit verschillende disciplines met als doel om te kunnen voldoen aan de functionele vraagspecificaties bij PPS-concessieprojecten. Het team is inmiddels betrokken bij een groot aantal PPS-projecten in Nederland.

Doorstart van biomassa centrale

In opdracht van een van de Nederlandse banken is – na faillissement – door Triple Bridge gezocht naar partijen die bereid waren om te co-investeren in de doorstart van een biomassa-verwerkingsinstallatie.

Acquisitie en doorverkoop van een telecom-infrastructuur bedrijf

Na het faillissement van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf is – door middel van een activa/passiva transactie – namens een private opdrachtgever een bedrijfsonderdeel opgekocht en voor 51% doorverkocht aan Amerikaanse investeerders. Het bedrijf is inmiddels weer actief in Nederland en België.

Bestuurlijke allianties ten behoeve van infrastructurele projecten

In opdracht van RWS in samenwerking met provincie en gemeenten zijn twee bestuurlijke allianties opgezet voor twee afzonderlijke grote infrastructurele projecten, die een belangrijke relatie hebben met gebiedsontwikkeling. Triple Bridge schreef hiervoor het plan van aanpak.

Onderzoek naar en advies inzake kostenoverschrijdingen van een groot infrastructureel project

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Triple Bridge onderzoek gedaan naar de oorzaken van de overschrijding van het kostenbudget inzake de realisatie van een groot infrastructureel project. Tijdens een korte en intensieve onderzoeksperiode waarbij met alle sleutelfunctionarissen op het project is gesproken, is vooral de nadruk gelegd op verbetermaatregelen die de kans op herhaling bij dit type complexe werken minimaliseren.

Ontwikkeling en implementatie van een business concept m.b.t. zonne-energie

In klein teamverband is een volledig nieuw concept ontwikkeld rondom opwekking van hernieuwbare energie. Na een uitgebreide verkenning van beschikbare en robuuste technologieën, het in kaart brengen van de waarde-keten en actieve spelers en bestudering van relevante wetgeving is een concept ontwikkeld voor het in de markt brengen van een leverancier van volledig duurzaam opgewekte stroom. Na het opstellen van het business plan en het aantrekken van investeerders is het plan vervolgens tot uitvoering gebracht.

Rooftop Energy heeft op 29 maart 2012 haar plannen gepresenteerd. Inmiddels neemt het aantal projecten snel toe en blijkt het concept te voldoen aan de marktvraag.