Proeftuin Water Zwolle

water trial zwolle

De Regio Zwolle staat de komende decennia voor flinke opgaven in het watersysteem. Niet voor niets is de IJssel–Vechtdelta een ‘hotspot’ binnen het Deltaprogramma. Tegelijkertijd liggen er complexe vraagstukken op het terrein van wonen en werken.

Het koppelen van deze vraagstukken aan aan de opgaven in het watersysteem biedt enorme kansen om de aantrekkelijkheid van de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. Water is daarmee een motor voor de ontwikkeling van de regio.

SKB-showcase IJssel-Vechtdelta

Innovatie en samenwerking zijn essentieel en lopen als een rode draad door de ontwikkelingen in de regio. De Proeftuin Water regio Zwolle geeft hier stapsgewijs invulling aan. De SKB-showcase IJssel-Vechtdelta is binnen de Proeftuin Water een voorbeeld van innovatieve samenwerking tussen alle gebiedspartners en onderwijs- en kennisinstellingen.

Binnen de showcase wordt via verschillende deelprojecten onderzocht hoe de ondergrond kan worden ingezet om oplossingen te vinden voor de water- en energieopgaven van de regio met als uiteindelijk doel een duurzame ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta.

Lidwien Besselink was tot 2015 penvoerder van de SKB-showcase IJssel-Vechtdelta namens de provincie Overijssel.