Nieuws

Akkoord Provincie en Aannemers over meerkosten Ring Zuid Groningen

Op 6 juli 2020 werd bekend dat er een akkoord is bereikt tussen de Aannemer en de Provincie over de meerkosten Ring Zuid Groningen. Vanuit de gezamenlijke opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (ARZ) en opdrachtnemer CHP werd in augustus 2018 een werkgroep van deskundigen ingericht (Taskforce Financiën) onder ... Lees verder

Mediation Zuidasdok

In een brief bij de halfjaarrapportage over Zuidasdok (de periode van januari t/m juni 2019) beschrijven de bestuurders het vervolg van het project Zuidasdok. Professor Marcel Hertogh gaat door met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister ... Lees verder

Congres COB Gaasperdammertunnel

Het COB-congres op 20 september werd op spectaculaire wijze gehouden in de Gaasperdammertunnel in aanbouw. Marcel Hertogh heeft hier een Keynote speech gegeven over zijn ervaringen aan de hand van stellingen van Johan Cruijff. Op deze dag is ook het tweede deel 2 van het Kennistraject Gaasperdammertunnel ... Lees verder

Maeslantkering

Om het ICT besturingssysteem van de Maeslantkering aantoonbaar betrouwbaar te maken, is in 2016 gestart met het herontwerp van de besturingssoftware. De herijking op de projectaanpak van RWS voor de vervanging van het besturingssysteem is onlangs getoetst door de onafhankelijke Adviescommissie Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Marcel ... Lees verder

Ringweg Groningen Zuid

Op 18 september 2018 maakten Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort bekend dat zij gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan ... Lees verder

Infra-event Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa

Leeuwarden is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. In de week van 1 tot 5 oktober vinden er verschillende activiteiten plaats op het gebied van infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen. Mirjam Cauvern en Marcel Hertogh zijn deze week bij een aantal van deze activiteiten aanwezig voor lezingen, projectbezoek ... Lees verder

Presentatie deel 1 Kennistraject Gaasperdammertunnel op de Bouwcampus

Tijdens het COB-café op de Bouwcampus is vandaag het eerste deel van het kennistraject van Gaasperdammertunnel uitgereikt aan Hélène Moors, projectdirecteur Blankenburgtunnel, en Hylke van Lieshout, integratiemanager Zuidplus. Bij de opening interviewde Marcel Hertogh beide projectdirecteuren van het project. Deel 1 is te downloaden via: COB evaluatie ... Lees verder

Evaluatie Zuidasdok

20 juni 2017 heeft het symposium plaatsgevonden ‘Alleen doen is geen optie’ van Neerlands Diep. Onderdeel van het symposium was de evaluatie van de aanbesteding van Zuidasdok. De focus van deze evaluatie lag op de aanbestedingsfase van aankondiging tot gunning, met aandacht voor de vooraf gemaakte keuzes’, ... Lees verder

Jaarverslag AKEF 2016 verschenen

AKEF logo Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF)  is een revolverend fonds ter grootte van € 45 miljoen. Het financiert projecten die een aantoonbaar significante CO2-reductie teweegbrengen. In 2016 realiseerde het AKEF een positief resultaat waardoor het vermogen is gegroeid. In het Jaarverslag 2016 is te lezen in welke projecten ... Lees verder

Mijn Stad in Beweging

Op 11 mei vond het symposium Mijn Stad in Beweging plaats. Het symposium is georganiseerd vanuit het programma Slimme en Gezonde Stad van het Ministerie van I&M. Zes pilotsteden Binnen dit programma voeren zes pilotsteden elk vanuit hun eigen behoefte pilots uit die de leefbaarheid van de ... Lees verder

Vergrijzing infrastructuur

Bruggen, viaducten en sluizen verouderen, zowel technisch wanneer ze aan het eind van hun levensduur raken, als economisch, wanneer de onderhoudskosten te hoog worden. Ook verouderen ze functioneel wanneer ze zwaarder belast worden dan ze aankunnen. De vergrijzing betreft ook het personeel in de civiele technische sector. ... Lees verder

Vervanging infrastructuur

Marcel Hertogh is gasthoofdredacteur van de nieuwsbrief ‘Vervanging Infrastructuur’ van Verkeerskunde. Marcel: “De vervangingsopgave kent vele gezichten. Veel wegen en kunstwerken komen de komende decennia tegen het einde van hun levensduur. Het is een omvangrijke en kostbare opgave. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de budgetten voor wegbeheerders ... Lees verder

Infrastructuur toekomstbestendig vervangen

BNA Beste gebouw van het jaar 2016 “Veel infrastructuur is aan het einde van haar levensduur. We staan in Nederland voor een grote vervangingsopgave”, aldus Marcel Hertogh, managing partner van Triple Bridge, hoogleraar aan de TU Delft en topadviseur bij Rijkswaterstaat. “Wordt het slopen, in stand houden of vernieuwen? Belangrijkste vraag daarbij is: Waaraan ... Lees verder

Bestuurlijke allianties werken

allianties Allianties tussen overheidsorganisaties zijn meer en meer in opkomst als reactie op breder wordende maatschappelijke opgaven waarbij diverse partijen betrokken zijn. Men beseft dat alleen door nauwe samenwerking deze opgaven naar tevredenheid kunnen worden aangepakt en zo maximale waarde kan worden gegenereerd. In het artikel De bestuurlijke alliantie als ... Lees verder

Succesratio stoomnetten omhoog

Stoomnet In New York kijkt niemand ervan op: stoom oprijzend uit het wegdek. Maar feitelijk is het zonde, want het is energie die verloren gaat. In Nederland willen we dat beter doen via de aanleg van milieuvriendelijke stoomnetten. De overheid heeft het realiseren van reststoomprojecten tot speerpunt verklaard, wat ... Lees verder

Opportunity framing

Opportunity framing Marcel Hertogh, Jeroen Rijke en Hans Bakker. ‘Opportunity framing’ is een aanpak waarbij de scope van projecten opnieuw wordt gedefinieerd om de kans op projectsucces te vergroten. De benadering leidt tot extra maatschappelijke waarde van infrastructuurprojecten. Het is echter niet altijd eenvoudig om opportunity framing toe te passen. Veel voorkomende issues zijn: Bij te vroeg aansturen van projecten op specifieke opties ... Lees verder

Ondernemers, neem het initiatief

Raymond Steenvoorden Triple Bridge Parool Raymond Steenvoorden stelt in het Parool dat politiek en ondernemers elkaar beter moeten gaan vinden bij de overgang naar duurzame energie. Het kan niemand zijn ontgaan dat in Parijs een akkoord is bereikt waarin doelen zijn gesteld om klimaatverandering tegen te gaan. Een groeiend deel van de bevolking ziet ... Lees verder

Kennistraject Gaasperdammertunnel

Vandaag hebben tijdens het COB-jaarcongres, hebben de partners bij het realiseren van het complexe binnenstedelijke project A9 Gaasperdammertunnel, Rijkswaterstaat en aannemingscombinatie IXAS, een gezamenlijk kennistraject aangekondigd. Hiervoor hebben beide partners, het Centrum Ondergronds Bouwen en Marcel Hertogh van Triple Bridge gevraagd om hiervoor een plan te maken ... Lees verder

Hoe grote projecten wél kunnen slagen

Marcel Hertogh Triple Bridge centraal Station Rotterdam Financieel Dagblad Op tijd en binnen de begroting: het gebeurt niet vaak dat er goed nieuws te melden valt over een groot infrastructuurproject. Toch was de voltooiing van het verbouwde Centraal Station van Rotterdam vorig jaar aanleiding voor trots onder Nederlandse ingenieurs. Het markante station was eerder af dan gepland, kostte ... Lees verder

PPS game getest

PPS game test Triple Bridge Mirjam Cauvern Jeroen Rijke Rijkswaterstaat De PPS game gaat internationaal. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Triple Bridge een finale test run gedaan voordat de serious game onder andere bij de Wereldbank wordt geïntroduceerd. De game is bedoeld om projectteams en management van publieke en private partijen bewust ... Lees verder

Elizabet de Graaf gestart bij Triple Bridge

Elizabet de Graaf Per 1 oktober is Elizabet de Graaf gestart bij Triple Bridge. Elizabet is een ervaren projectleider in de infrastructuursector. Bij de provincie Groningen heeft ze ruime ervaring opgedaan in het leiden van spoorprojecten gedurende de planuitwerkingsfase, hierin samenwerkend met vele partijen. Sinds 2013 werkt ze aan een promotieonderzoek ... Lees verder

Bevindingen kostenbeheersing van dijkversterkingsprojecten

HWBP-2 Op dit moment is de voorbereidingsfase van de meeste van de projecten uit het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) afgerond. Recent is echter gebleken dat de omvang van de voorbereidingskosten zowel in relatieve als in absolute zin groter is dan voorzien. Triple Bridge heeft vanuit het HWBP-2 lessen geïdentificeerd ten ... Lees verder

Michiel de Ruijtertunnel geopend

Michiel de Ruijtertunnel De Michiel de Ruijtertunnel, aan de IJ-zijde van station Amsterdam Centraal, is op 13 juli 2015 opengegaan. De nieuwe vierbaans tunnel loopt onder het busstation door, parallel aan het IJ. Door de Michiel de Ruijtertunnel is de kade achter Amsterdam Centraal autovrij. Fietsers en voetgangers aan de IJ-zijde ... Lees verder

Evaluatie Sluiskiltunnel

Tijdens een symposium zijn dinsdag 23 juni 2015 kennis en ervaring over de bouw van de Sluiskiltunnel gepresenteerd. Een maand ervoor ging de tunnel open: ruim vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Ook is het project (ruim) binnen budget gerealiseerd. Volgens de bouwers, BV Kanaalkruising Sluiskil en BAM-TBI ... Lees verder

Participant COB

Sinds kort is Triple Bridge participant van het COB, het Centrum Ondergronds Bouwen. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over ondergronds ruimtegebruik. Het COB werkt op vier vakgebieden: Tunnels en Bouwputten, Kabels en Leidingen, Veiligheid en Veiligheidsbeleving en Ordening en Ondergrond. ... Lees verder

Windpark Krammer

Niels de Fijter Sinds 1 mei 2015 is Triple Bridge partner Niels de Fijter werkzaam als financieel manager voor Windpark Krammer BV. Op initiatief van bijna 3.500 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind wordt een windpark ontwikkeld op en rondom de Krammersluizen. Het plan voor het park beslaat maar ... Lees verder

Nieuw convenant bodem en ondergrond

Een historische mijlpaal is in zicht: rond 2020 zijn er geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico’s zorgt. Met die intentie is op 17 maart het nieuwe bodemconvenant getekend. In het convenant staan afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de uitvoering van het bodembeleid. Het Rijk ... Lees verder

Niels de Fijter sluit zich aan bij Triple Bridge

Triple Bridge verwelkomt Niels de Fijter in haar netwerk. Niels is een specialist op het gebied van projectfinancieringen. Hij heeft 19 jaar in het bankvak gezeten, waarvan de laatste 8 jaar bij de Rabobank. In de loop van de jaren heeft hij zijn expertise in toenemende mate ingezet ... Lees verder

Een weg moet ook mooi zijn

Marcel Hertogh is er steeds meer van overtuigd dat de ‘zachte’ kanten van zijn vak, het sociale aspect, het technische gedeelte kunnen versterken in plaats van in de weg zitten. ‘Projecten moeten technisch kloppen. Dat is heel lastig en daar moeten we heel goed in zijn. Maar ... Lees verder

Studie PPS Vlaanderen

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft Triple Bridge opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de stand van zaken van kennis, processen, instrumenten en formats rondom PPS, binnen en buiten Vlaanderen. De studie zal uitmonden in een voorstel voor verbetering van bestaande instrumenten, processen en formats. Daarnaast ... Lees verder

Opening Fries groenfonds

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is op 10 november 2014 officieel aan het grotere publiek gepresenteerd. Gedeputeerde Hans Konst en Jan Willem van Beek van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) hebben samen de lanceringshandeling verricht in het stoomgemaal in Lemmer voor 250 duurzame ondernemers, financiers en ... Lees verder

Spooronderdoorgang Feanwâlden

In opdracht van De Centrale As is er een film en een versnelde opname (time-lapse) gemaakt over het inschuiven van de spooronderdoorgang bij Feanwâlden. Door een goede samenwerking tussen ProRail, Max Bögl, de provincie Fryslân en onderaannemers kon in korte tijd dit complexe werk succesvol uitgevoerd worden. Henk ... Lees verder

Nicolien Vrisou van Eck gestart bij Triple Bridge

Nicolien Vrisou van Eck Het team van Triple Bridge is met ingang van 1 oktober versterkt met Nicolien Vrisou van Eck. Nicolien is een ervaren consultant en adviseur in de infrastructuursector. Ze heeft de afgelopen 12 jaar vanuit Horvat & Partners een groot aantal (incident)onderzoeken en audits uitgevoerd voor en advies ... Lees verder

Cities’ multiple roads towards resilience

Many cities around the globe have the ambition to enhance liveability and  increase their resilience against natural disasters such as flooding or drought. Several global initiatives have started to support cities in their ambitions, such as the Rockefeller Foundation’s 100 Resilient Cities Challenge and the UNISDR Resilient ... Lees verder

100% duurzame tunnel

“Een 100 procent duurzame tunnel is uitvoerbaar, mits daar van tevoren over wordt nagedacht”, stelt Prof. Marcel Hertogh, “want het bouwen van een duurzame tunnel gaat veel verder dan het letten op energieverbruik of materiaalkeuze.” Samen met tien experts zette Marcel negen voorwaarden op een rij om ... Lees verder

Mirjam Cauvern gestart bij Triple Bridge

Sinds 1 juni is Mirjam Cauvern werkzaam bij Triple Bridge. Mirjam is een ervaren projectmanager en consultant op het gebied van grote infrastructurele projecten. Ze was de afgelopen twee jaar managing partner bij Horvat & Partners en werkte daarvóór ruim 13 jaar als projectmanager en consultant bij AT Osborne. ... Lees verder

Achterstallig onderhoud Infrastructuur

Welk onheil staat ons te wachten als er onvoldoende geld is voor de noodzakelijke vervanging van infrastructuur? Zijn de Hollandse Brug en de sluis bij Eefde incidenten of symptomen? Marcel Hertogh: “Na de tweede wereldoorlog hebben we in snel tempo ons land opgebouwd met een piek in ... Lees verder

24 uur online kennis delen

‘Ik houd erg van dit soort experimenten’. Het oplossen van schijnbaar onoplosbare infravraagstukken is iets waar je Marcel Hertogh voor wakker mag maken. Op 13 maart begonnen vijf deelnemers van ProRail, en Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat aan een toch wel uniek overheidsexperiment. Ga maar na: 24 uur lang samenwerken ... Lees verder

Tools voor klimaatadaptatie

Het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie in de praktijk. Hoe pak je dat aan? 14 februari promoveerde Jeroen Rijke op dit vraagstuk. Samen met promovendus Sebastiaan van Herk van de TU Delft heeft hij een vijftal instrumenten geformuleerd voor de uitvoering van een adaptieve strategie. Lees verder in H2O (Nederlands) of Dutchwatersector (Engels).... Lees verder

De T-vormige ingenieur

T-shaped professional De groeiende stroom aan meer integrale projecten maakt het noodzakelijk dat de technische opleidingen steeds breder worden. Lees in het blog van prof.dr.ir. Marcel Hertogh hoe de TU Delft studenten opleidt tot breed georiënteerde ingenieurs. Ga naar de blog “De T-vormige ingenieur“.... Lees verder

PhD verdediging en netwerkevenement

Jeroen Rijke, consultant bij Triple Bridge, zal op vrijdag 14 februari 2014 om 12.30 uur zijn proefschrift, getiteld Delivering change – Towards fit-for-purpose governance of adaptation to flooding and drought, verdedigen aan de TU Delft. Aansluitend zal er een netwerkevenement plaatsvinden (14.00 – 16.30 uur) voor project/programma ... Lees verder

Wereld te winnen: In de ondergrond is nog ruimte genoeg

Voor het vinden van oplossingen voor ruimtelijke maatschappelijke problemen wordt vaak een deel van de ruimte vergeten: de ondergrond. Maar als we nu eens wat slimmer van die ondergrond gebruikmaken, is er volgens ondergrond-specialist Lidwien Besselink nog een wereld te winnen. We zouden de ondergrond eigenlijk als ... Lees verder

Deltaclip wint ECMA Award 2013

Deltaclip International B.V. is de bedenker van de gepatenteerde papieren paperclip. De deltaclip is het milieuvriendelijke alternatief voor de metalen paperclip door een veel lagere energieconsumptie, geringe CO2– en NOX-uitstoot tijdens het productieproces en het feit dat papier vaker wordt gerecycled dan metaal. De European Carton Makers ... Lees verder

De T-vormige ingenieur en de revival van de technologie

Technologie is aan een echte revival bezig. Essentieel voor het succes van die herwaardering is wel dat de technicus ‘T-vormig’ wordt. Dat stelt prof.dr.ir. Marcel Hertogh op vrijdag 6 september in zijn intreerede als hoogleraar ‘Integraal Ontwerp en Beheer’ aan de TU Delft. De rede is vrijdag ... Lees verder

Samenwerken aan maatwerk

Hoogwaterbescherming voor de vier miljoen bewoners van het rivierengebied. Dat is waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier aan werkt. Een uniek programma, want het rivierengebied wordt niet alleen veiliger gemaakt, het biedt tegelijkertijd kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Een ingrijpend programma ook, want zo’n 150 woningen en ... Lees verder

Ruimte voor de rivier

De doelen gehaald, binnen budget en vrijwel op tijd; het is niet veel overheidsprojecten gegeven zo’n score te halen. En dat terwijl het om een programma gaat dat 34 projecten omvat en waarin 2,3 miljard omgaat. Ruimte voor de Rivier wist bij de betrokkenen waar de projecten worden uitgevoerd, de ... Lees verder

Playing with Complexity

Management and Organisation of Large Infrastructure Projects, door Marcel Hertogh en Eddy Westerveld, proefschrift, 2010. Het realiseren van grote infrastructurele projecten is een complexe opgave, die niet zelden leidt tot kostenoverschrijdingen, vertragingen en ontevredenheid bij stakeholders. Het proefschrift geeft een beschrijving van de totstandkoming van 6 grote ... Lees verder

Een nieuw handelingsperspectief voor duurzame mobiliteit

Deel 1 in de serie ‘Duurzame Mobiliteit in Stad en Regio’, Gerard Alink (programma), Daan van Egeraat (Themaleider Zelfsturing/ Demand Management) en Marcel Hertogh (Themaleider Bestuurlijke Processen), Transumo, 2009.  Ons mobiliteitssysteem vormt de neerslag van een wisselwerking tussen beleid en allerlei maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dit maakt de ... Lees verder

Managing Large Infrastructure Projects

‘Research on Best Practices and Lessons Learnt in Large Infrastructure Projects in Europe’, door Marcel Hertogh, Stuart Baker, Pau Lian Staal en Eddy Westerveld, 2008. Europa heeft een ambitieus programma van infrastructuur. De Europese Commissie heeft 30 transnationale assen geïdentificeerd, die de gehele E.U. doorkruisen. De totale investering ... Lees verder