Flevolandse ondergrond

Flevoland soil

Met de Nota Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017 heeft de provincie Flevoland haar visie vastgelegd op duurzaam gebruik van de ondergrond in Flevoland. Ook beschrijft ze hierin de wijze waarop ze het duurzaam omgaan met de ondergrond wil bevorderen.

Aan de hand van de nota is een Uitvoerings-programma opgesteld dat twee pijlers kent: een Gespreksagenda en een Uitvoeringsagenda.

In het voorjaar van 2015 is door Triple Bridge een tussenevaluatie van de nota uitgevoerd. De resultaten van die tussenevaluatie én het nieuwe Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 vormen voor de provincie reden om het Uitvoeringsprogramma te herijken.

Triple Bridge is gevraagd om het proces te begeleiden en om samen met de gebiedspartners een herijkt Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond op te stellen dat begin 2016 kan worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Flevoland.