Bevindingen kostenbeheersing van dijkversterkingsprojecten

HWBP-2

Op dit moment is de voorbereidingsfase van de meeste van de projecten uit het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) afgerond. Recent is echter gebleken dat de omvang van de voorbereidingskosten zowel in relatieve als in absolute zin groter is dan voorzien.

Triple Bridge heeft vanuit het HWBP-2 lessen geïdentificeerd ten aanzien van de kostenbeheersing van dijkversterkingsprojecten in het HWBP gedurende de voorbereidingsfase. Deze studie is gericht op de voorbereidingskosten van HWBP-2 projecten met een geraamde realisatieomvang van € 5 miljoen en groter.

De nadruk van het onderzoek ligt op het verstandig inrichten van de organisatorische processen gedurende de voorbereiding, waarbij nadrukkelijk vermeden moet worden dat kostenreductie van voorbereidingskosten ten koste gaat van de risico- en kostenbeheersing gedurende latere projectfases.

Enkele bevindingen

De HWBP-2 projecten hebben als begrenzing meegekregen dat de voorbereidingskosten maximaal 15% van de geraamde realisatiekosten mogen zijn. Met uitzondering van één project, hebben alle projecten hier ruim aan voldaan. Dit is op zichzelf positief, maar roept tegelijkertijd de vraag op of de subsidieregeling van het HWBP2 voldoende prikkelend heeft gewerkt om de voorbereidingskosten zo beperkt mogelijk te houden.

Voor het HWBP wordt daarom geadviseerd om een duidelijk vertrekpunt (scope, kosten, tijd) vast te stellen, waarbij impliciete risicoreserveringen in de planning en raming zoveel mogelijk worden vermeden en onzekerheden worden benoemd. Met een dergelijk referentiekader zal men beter in staat zijn om de planning en de kosten gedurende de voorbereidingsfase te beheersen.

Daarnaast kan vanuit het HWBP-2 worden geleerd dat onvoldoende afwegen en het te laat maken van bepaalde projectkeuzes kan leiden tot bijvoorbeeld het inzetten van een onnodig grote projectorganisatie, het onvolledig of onjuist formuleren van de vraagstelling aan ingenieursbureaus, of het te ver door-ontwerpen van het plan bij toepassing van geïntegreerde contractvormen.

Advies

Wij adviseren daarom zowel de projectorganisaties als de programmadirectie van het HWBP om bij aanvang van elke fase aandacht te besteden aan het doordenken van de projecten, zodat: 1) tijdig kan worden geanticipeerd op belemmeringen, risico’s en behoeftes van het project; 2) mogelijk tijdswinst kan worden gerealiseerd door parallelschakeling; en 3) een bewuste keuze voor samenwerkingsvormen en contractvormen kan worden gemaakt, zodat de voorbereidingsfase op efficiënte wijze verloopt.

Dit vergt een projectgerichte organisatie en een passende bemensing waarbij de capaciteit en competenties per fase zijn afgestemd.

Meer informatie

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Jeroen Rijke of Mirjam Cauvern.